PWZ

Partia Współpracy Zagranicznej

Services


About


AboutAbout

Sygn. akt: VII NsRej Ew P 410


  Statut Partii Politycznej
 Partia Współpracy Zagranicznej

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa: Partia Współpracy Zagranicznej
2. Skrót: PWZ
3. Siedziba: 03-765 Warszawa, Aleja Wilanowska 115/26
4. Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny partii korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla dóbr osobistych.
5. Partia Współpracy Zagranicznej, mogąca używać skróconej nazwy "PWZ" jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o partiach politycznych, innych ustaw i niniejszego Statutu, zwanego dalej Statutem.
6. PWZ działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
7. PWZ opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, ich działalności politycznej, naukowej i doświadczeniu zawodowemu idącemu za dorobkiem zawodowym. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
8. PWZ może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających partie polityczne i organizacje o podobnych założeniach ideowo – programowych oraz może współpracować z takimi partiami i organizacjami, w tym również z działającymi na terenie innych krajów.
9. PWZ może ustanawiać przedstawicielstwa za granicą poprzez osobne głosowania bezwzględną większością głosów. Decyzje zapadają w formie uchwał.
10. PWZ ma prawo do używania odznak, legitymacji, pieczęci, barw, symboli i znaków graficznych wyłącznie przez swoich członków.
11. PWZ posiada osobowość prawną.
12. Symbolem PWZ jest znak graficzny Ziemi przeciętej idącą w górę strzałką na tle biało- czerwonej flagi z Orłem.
Opisany symbol może być używany wraz z nazwą lub skrótem partii PWZ.


§ 2
CELE PARTII

1. Cele partii PWZ określa jej program.
2. Celami nadrzędnymi PWZ są w szczególności:
- budowa państwa harmonii i dobrobytu
- bezpieczeństwo wewnętrzne
- bezpieczeństwo i rozwój ekonomiczny
- sprawiedliwość i równość społeczna
- udział w życiu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej
- wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na działalność państwa.
- zgodność działań PWZ z obowiązującym prawem oraz postanowieniami statutu i programu PWZ.
3. Zmiany w programie i statucie PWZ zapadają w formie uchwał po zebraniach Zarządu Krajowego przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzje zapadają po zdobyciu większości głosów.
4. Wszystkie decyzje w Partii PWZ, których nie obejmuje statut oraz program PWZ zapadają w formie uchwał przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzje zapadają po zdobyciu większości głosów.
5. Wszystkie uchwały zostaną utrwalone w formie pisemnej do 7 dni od daty ich zapadnięcia. Uchwały te będą przechowywane w siedzibie PWZ w Warszawie.


§ 3
SPOSOBY NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA

1. Członkiem PWZ może zostać osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) ukończyła 18 lat,
3) korzysta z pełni praw publicznych,
4) zaakceptuje cele PWZ, formy działania oraz zasady określone w niniejszym Statucie oraz programie.
2. Członkiem PWZ nie może zostać osoba, która:
1) jest członkiem albo działa na rzecz innej partii politycznej
2) jest członkiem organizacji, której cele lub działania są sprzeczne z celami partii PWZ
3) jest pozbawiona praw publicznych pełnomocnym wyrokiem sądu
4) jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo
3. Członkostwo w PWZ wygasa w chwili:
1) śmierci
2) otrzymania przez Zarząd PWZ deklaracji członka o rezygnacji z członkostwa
3) utraty obywatelstwa polskiego lub praw publicznych
4) wyrzucenia z członkostwa w PWZ przez decyzję Zarządu Krajowego PWZ z powodu nie przestrzegania statutu, nieopłacania składek członkowskich, działania niekorzystnego względem dobra PWZ.
4. Członkowie PWZ dzielą się na: członków, członków honorowych.
5. Członków honorowych ustala Zarząd PWZ na drodze postanowienia.
6. Członkiem honorowym PWZ może zostać każda osoba, która w szczególny sposób zasłużyła się swoją działalnością i postawą dla partii i działała wyłącznie w imię dobra Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Sposób nabywania członkostwa
a) członków PWZ przyjmuje Zarząd Krajowy
b) Warunkiem przyjęcia w poczet członków PWZ jest złożenie do Zarządu Krajowego PWZ poprawnie wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej oraz odbycie miesięcznego (30-dniowego) okresu wstępnego, który rozpoczyna się w dniu otrzymania deklaracji przez Zarząd Krajowy PWZ
c) Zarząd Krajowy PWZ może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu wstępnego do nie więcej niż trzech miesięcy od dnia złożenia deklaracji w przypadku wątpliwości co do kandydata.
d) Zarząd Krajowy PWZ określa wzór deklaracji członkowskiej.
e) Uchwała w sprawie przyjęcia w poczet członków PWZ powinna zostać podjęta najpóźniej w ostatnim dniu okresu wstępnego.
f) Osobie starającej się o przyjęcie w poczet członków PWZ przysługuje prawo odwołania się od negatywnej uchwały do Krajowego Sądu Koleżeńskiego w terminie trzydziestu dni od otrzymania informacji o treści uchwały.
g) W razie niepodjęcia w terminie uchwały przez właściwy organ, osobie starającej się o przyjęcie w poczet członków PWZ przysługuje w terminie trzydziestu dni od zakończenia okresu wstępnego skarga na bezczynność organu.
h) Zarząd Krajowy gromadzi dokumentację osobową I prowadzi ewidencję członków PWZ.
8. Członków PWZ ustala Zarząd Krajowy po spełnieniu przez kandydata wszystkich wymienionych w statucie wymogów.
9. Ustanie członkostwa nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do PWZ, ani też względem majątku PWZ.
10. Zawieszenie w członkostwie w PWZ:
- członek PWZ może zawiesić członkostwo w partii na dowolny okres
- zawieszenie członkostwa zgłasza się na piśmie. Zawieszenie staje się skuteczne z chwilą otrzymania przez Zarząd Krajowy PWZ pisemnego oświadczenia
- może nastąpić z przyczyn dyscyplinarnych wobec osoby zawieszonej decyzją Zarządu Krajowego PWZ na okres 30 dni. Po upływie 30 dni wydawana będzie przez ten organ dalsza decyzja w stosunku do jego członkostwa
- Zawieszenie członkostwa, o którym mowa w niniejszym artykule, skutkuje utratą pełnionych w PWZ funkcji oraz, na czas trwania zawieszenia, prawa wybierania i bycia wybieranym do organów PWZ oraz zakazem ubiegania się z rekomendacji partii o mandat w organach władzy publicznej.
11. O przyjęciu w poczet członków PWZ, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, decyduje Zarząd Krajowy PWZ po uprzednim:
a) złożeniu przez kandydata prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej, której wzór opracowuje Zarząd,
b) zarejestrowaniu kandydata w Centralnym Rejestrze Członków, prowadzonym przez Zarząd Krajowy PWZ
c) osobistym wysłuchaniu kandydata na zebraniu z Zarządem Krajowym PWZ.
12. Od decyzji Zarządu Krajowego PWZ odmawiającej przyjęcia w poczet członków PWZ oraz od braku takiej decyzji w wymienionym wyżej terminie przysługuje odwołanie do Rady Krajowej lub Krajowego Sądu koleżeńskiego. Odwołanie do tych instytucji należy uzasadnić I złożyć w terminie 30 dni od otrzymania niekorzystnej decyzji. Liczy się data złożenia lub nadania pisma.
13. Centralny rejestr członków, deklaracje członkowskie i inne dokumenty partii PWZ są przechowywane w siedzibie partii, a odpowiedzialność za nie, za ich bezpieczeństwo i poufność przejmuje Zarząd partii.


§ 4
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
Prawa i obowiązki członków Partii


prawa członków Partii:
- wybierania oraz bycia wybieranym, powoływanym w skład organów PWZ
- udziału we wszelkiej działalności PWZ, oraz indywidualne działanie na rzecz dobra PWZ
- zgłaszania inicjatyw politycznych lub organizacyjnych do władz PWZ
- wglądu do dokumentów partyjnych z wyłączeniem danych wrażliwych i chronionych przez prawo lub chronionych ze względu na szczególny interes partii
- prawo kształtowania programu PWZ
- prawo udziału we wszystkich działaniach organizacyjnych i programowych
- prawo do odwoływania się od decyzji ich dotyczących do władz PWZ
- członek honorowy posiada wszystkie prawa członka PWZ oprócz prawa do głosowania i bycia wybieranym do zarządu PWZ
- członek honorowy może aktywnie działać w imieniu i na rzecz PWZ pod warunkiem działania na korzyść PWZ
- członkiem honorowym PWZ może zostać obywatel Polski lub obywatel innego kraju
obowiązki członków Partii:
- pełne wsparcie działań Partii na gruncie politycznym, społecznym, międzynarodowym, ideologicznym
- przestrzeganie i realizowanie statutu i programu PWZ
- nie wspieranie innych partii politycznych niewspółpracujących z Partią PWZ
- nie wspieranie organizacji pozostających w sprzeczności z założeniami PWZ
- regularne opłacanie składek członkowskich po ich ustanowieniu (w wysokości równej dla wszystkich członków)
- postępowania zgodnego z powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego oraz zasadami moralnymi i obywatelskimi
- postępowania zgodnego z programem linią polityczną i interesem politycznym PWZ
- dbanie o rozwój działalności PWZ, uczestniczenie czynne i pełne zaangażowanie w działania podejmowane przez PWZ
2. Członek PWZ może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień statutu, niestosowanie się do uchwał władz PWZ, postępowanie w sposób sprzeczny z programem PWZ, za dopuszczenie się czynów nieetycznych lub hańbiących i inne działanie na szkodę PWZ.
Karami wymierzanymi przez Zarząd Krajowy lub Zarząd Okręgu są:
- upomnienie
- nagana
- zawieszenie w prawach członka na okres 6 miesięcy do 2 lat
- wykluczenie z członkostwa.
3. Wszystkie odwołania od decyzji Zarządu Krajowego PWZ w zakresie spraw dyscyplinarnych składa się do Krajowego Sądu Koleżeńskiego PWZ, w terminie 30 dni od doręczenia takiej decyzji.
4. Osoba wykluczona z PWZ może ubiegać się o ponowne przyjęcie w poczet członków po upływie 3 lat od uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu.
5. Osoba wykreślona z rejestru członków, a także osoba, której członkostwo wygasło z innych przyczyn, może ubiegać się o ponowne przyjęcie w poczet członków po uregulowaniu zaległych składek członkowskich.
6. Członek PWZ ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną w razie nieprzestrzegania postanowień statutu, niestosowania się do decyzji władz PWZ, postępowania sprzecznego z programem PWZ, prowadzenia działalności stanowiącej zagrożenie dla interesów PWZ.
7. Indywidualną odpowiedzialność członków PWZ określa Zarząd Krajowy PWZ na drodze uchwały.


§ 5
DZIAŁALNOŚĆ I WYBORY W PARTII


1. Władze PWZ wyrażają swoją wolę przez podejmowanie uchwał. W pozostałych przypadkach rozstrzygnięcia zapadają w formie postanowień.
2. Wszystkie organy PWZ działają kolegialnie i podejmują decyzje w formie uchwał, o ile statut nie stanowi inaczej. Uchwały nie mogą być sprzeczne z prawem i statutem oraz uchwałami organów wyższego szczebla.
3. Uchwały podejmowane przez organy PWZ są wiążące dla organów niższego szczebla. Uchwały podjęte przez organy niższego szczebla mogą być uchylone przez organy wyższego szczebla.
4. Zmiany w programie i statucie określane będą na osobnych głosowaniach, ujmowane będą w formie uchwał i niezwłocznie zgłaszane będą do Sądu Okręgowego, który zarejestrował partię.
5. We wszystkich głosowaniach biorą udział członkowie partii PWZ zwani dalej Kongresem Krajowym a w okręgu zwani Walne Zebranie Okręgu.
6. Uchwały władz PWZ są wiążące dla władz niższego stopnia oraz członków PWZ, których te uchwały dotyczą.
7. Uchwały, wybory władz PWZ oraz władz terytorialnych PWZ oraz inne decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym chyba, że odrębne przepisy statutu stanowią inaczej.
8. Wybór Zarządu Krajowego PWZ odbywa są poprzez głosowanie I decyduje zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym.
9. Głosowania w sprawach wyboru i odwołania władz PWZ są jawne. Szczegółowe zasady głosowań określi Partyjna Komisja Wyborcza przed każdym głosowaniem w formie uchwały.
10. Odwołanie Zarządu Krajowego PWZ oraz Zarządów Okręgów podejmowane są raz na 4 lata zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym chyba, że odrębne przepisy statutu stanowią inaczej.
11. Wybory uzupełniające do Zarządów Krajowych I Okręgowych PWZ odbywać się będą tylko w szczególnych przypadkach, gdy niemożliwe będzie zajęcie danej funkcji przez osobę, która otrzymała największą liczbę głosów spośród pozostałych kandydatów w wyborach. Wybory uzupełniające podejmowane będą zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym.
Wybory uzupełniające zarządza Zarząd Krajowy lub Zarząd Okręgu na minimum 14 dni przed planowaną datą wyborów poprzez powiadomienie wszystkich członków PWZ, których te wybory dotyczą (Kongres Krajowy lub Walne Zebranie Okręgu).
12. W przypadku gdy wybory/uchwała nie może zostać podjęta z powodu nieobecności przewidzianej statutem minimalnej liczby uprawnionych do głosowania, następny, prawidłowo zwołany Kongres Krajowy PWZ może podjąć uchwałę przez osoby obecne, bez względu na liczbę głosujących w terminie co najmniej 14 dni od poprzednich obrad. Zarząd Krajowy określa szczegółowy tryb i formę dokonywania zawiadomień w strukturach PWZ.
13. Wybory/ uchwały/ postanowienia zapadające w okręgach oraz dotyczące spraw tych okręgów zatwierdza Zarząd Krajowy w terminie nie później niż 30 dni od daty skutecznego powiadomienia go.
14. Uchwały i postanowienia władz PWZ publikowane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od ich podjęcia przez władze PWZ w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez wszystkich członków PWZ. Publikacja w serwisie internetowym PWZ uznawana będzie za wystarczającą.
a) Organ PWZ podejmujący uchwałę/ postanowienie w sprawie indywidualnej może odstąpić od jej publikacji. Organ PWZ będzie zobowiązany w tej sytuacji dostarczyć uchwałę/ postanowienie osobie, której to dotyczy.
15. Odwołanie od uchwały władz PWZ przysługuje w terminie 30 dni od jej doręczenia lub ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty, chyba że inne przepisy szczególne stanowią inaczej. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 30 dni, a w sytuacjach uzasadnionych nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty wniesienia odwołania, chyba że inne przepisy szczególne stanowią inaczej. Decyzja w sprawie rozstrzygnięcia doręczana jest niezwłocznie stronom.
16. Członkowie władz PWZ, którzy wchodzą w ich skład z tytułu pełnionej funkcji publicznej, uzyskują mandat z tego tytułu tylko na terenie działania władz PWZ, na którym znajduje się ich okręg i w którym zostali wybrani (powołani) na daną funkcję. Posłowie, senatorowie oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego mogą złożyć oświadczenie, iż będą wykonywali swoje uprawnienia na terenie działania władz PWZ, na którym znajduje się ich okręg, bez względu na miejsce wyboru na daną funkcję publiczną.
17. W przypadku połączenia funkcji objętych zakazem łącznego sprawowania osoba, której to dotyczy, składa niezwłocznie pisemne oświadczenie o rezygnacji z jednej z funkcji. Do czasu złożenia oświadczenia mandat we władzach PWZ objętych zakazem ulega zawieszeniu.
18. W przypadku zmian we władzach w trakcie kadencji wybrani tak członkowie tych władz działają do zakończenia kadencji, na którą zostały wybrane zmienione władze.


§ 6
STRUKTURA PARTII PWZ


1. Organy Krajowe Partii PWZ:
- Zarząd Krajowy (skład: Prezes, Wiceprezes, Rzecznik)
- Kongres Krajowy
- Rada Krajowa
- Krajowy Sąd Koleżeński
- Partyjna Komisja Wyborcza
2. Organy terenowe PWZ:
- Zarząd Okręgu
- Walne Zebranie Okręgu
- Rada Okręgu
3. Prezes i Wiceprezes PWZ są organami nadrzędnymi sterującym i nadzorującym wszystkimi działaniami PWZ oraz władzą wykonawczą.
4. Kadencja władz krajowych partii PWZ trwa 4 lata, po upływie których organizowane są wybory wewnętrzne partii. Kadencja władz okręgowych trwa 2 lata. Dotychczasowe władze wykonują swoje prawa i obowiązki do czasu wybrania nowych władz.
5. Wszystkie wybory wewnątrz partii PWZ będą się odbywać drogą demokratyczną poprzez ustanowienie bezwzględnej większości głosów; w głosowaniu powinno uczestniczyć co najmniej połowa wszystkich członków partii PWZ uprawnionych do głosowania.
6. Organy terenowe PWZ powstają z członków PWZ działających na wybranym terenie, wybierane są w odrębnych głosowaniach poprzez ustanowienie bezwzględnej większości głosów; w głosowaniu powinno uczestniczyć co najmniej połowa wszystkich członków partii PWZ zarejestrowanych do działania na danym terenie uprawnionych do głosowania.
7. Zmian Statutu i programu PWZ dokonuje się na drodze głosowania nad wnioskami członków i ich przedstawicieli. Głosowanie w sprawie Statutu i Programu PWZ jest ważne przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
8. Wszystkie organy partii reprezentują partię w Polsce i za granicą zgodnie z jej interesem.
9. Ustala się brak limitu kadencji, na które członek PWZ może być wybierany nieprzerwanie na wybieralne wszystkie funkcje w PWZ


§ 7
STRUKTURY KRAJOWE


1. Zarząd Krajowy
- reprezentuje PWZ na zewnątrz
- każdy z członków Zarządu Krajowego (Prezes, Wiceprezes I Rzecznik) ma prawo do samodzielnej reprezentacji Partii na zewnątrz I samodzielnego podejmowania działań zgodnych ze Statutem Partii
- wykonuje uchwały Kongresu i Rady Krajowej, w tym dokumenty programowe PWZ
- prowadzi bieżącą działalność polityczną PWZ na poziomie ogólnokrajowym i międzynarodowym w sposób niesprzeczny z uchwałami Kongresu i Rady Krajowej
- kieruje bieżącą działalnością organizacyjną PWZ
- koordynuje działalność organów terenowych PWZ i sprawuje nadzór nad nimi
- odpowiada za sprawy finansowe i majątkowe PWZ w tym:
a) opracowuje ramowy plan przychodów i wydatków PWZ
b) zarządza majątkiem PWZ
c) opracowuje instrukcje finansowe,
d) przedstawia sprawozdanie finansowe Radzie Krajowej
- zatrudnia pracowników PWZ
- składa oświadczenia woli o nabywaniu i zbywaniu majątku PWZ oraz przyjmuje darowizny, spadki i zapisy
- przygotowuje listy kandydatów PWZ w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz Parlamentu
Europejskiego
- uchyla uchwały organów terenowych PWZ sprzeczne z postanowieniami statutu i uchwałami organów PWZ wyższego szczebla
- zawiesza organ terenowy PWZ lub odwołuje członków takiego organu, w przypadku prowadzenia przez ten organ działalności sprzecznej z postanowieniami statutu i uchwałami organów PWZ
- rozwiązuje okręg z powodu prowadzenia przez okręg działalności sprzecznej z postanowieniami statutu i uchwałami organów PWZ
- Zarząd Krajowy liczy co najmniej 3 członków wybranych w wyborach powszechnych
2. Prezes Partii PWZ
- kierowanie i nadzór nad wszystkimi działaniami PWZ
- reprezentowanie PWZ w życiu publicznym, politycznym i społecznym
- zwoływanie Kongresu Krajowego, proponowanie tematów obrad, kierowanie jego pracami i dalszych kierunków działania
a) z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na trzy miesiące,
b) na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Zarządu Krajowego najpóźniej w ciągu
7 dni od daty złożenia tego żądania
- upoważnianie innych członków PWZ do reprezentowania PWZ w określonym zakresie
- sporządzanie corocznej informacji o działalności finansowej PWZ
3. Rzecznik PWZ
- współpraca ze strukturami terenowymi oraz uzyskiwanie od nich informacji niezbędnych do jego prac
- wnoszenie do Kongresu Krajowego spraw związanych z funkcjonowaniem struktur terenowych
- zapewnienie technicznych, lokalowych i personalnych warunków funkcjonowania władz krajowych PWZ oraz kontaktu ze strukturami PWZ
- prowadzenie i aktualizowanie rejestru członków PWZ
- wyjaśnianie zdarzeń niezgodnych ze Statutem lub obowiązującym prawem, nieetycznych zachowań członków PWZ
- składanie raz w roku sprawozdania ze swojej działalności w ramach pełnionych funkcji w PWZ do Prezesa partii
- inne kompetencje wynikające z niniejszego statutu.
4. Wiceprezes PWZ
- wszystkie działania i funkcje tożsame z funkcjami Prezesa PWZ jako organ pomocniczy lub zastępczy
- zastępowanie Prezesa PWZ na jego wniosek na czas przez niego określony
- przejmowanie funkcji Prezesa PWZ w razie konieczności na wniosek Prezesa PWZ lub w przypadkach braku możliwości pełnienia przez Prezesa PWZ swoich funkcji
- wspieranie i pomoc w pełnieniu wszystkich funkcji i obowiązków Prezesa Partii
5. Kongres Krajowy
a) w skład Kongresu Krajowego wchodzą wszyscy członkowie PWZ
b) do kompetencji Kongresu Krajowego zalicza się:
- uchwala statut i program PWZ
- bierze udział we wszystkich głosowaniach i obradach PWZ
- wykonywanie uchwał i postanowień PWZ
- uchwala regulamin obrad Kongresu
- wpływa na uchwały i postanowienia PWZ w drodze otwartej debaty i głosowań
- zajmuje stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania PWZ
- powołuje rzeczników, przedstawicieli i innych funkcji potrzebnych do funkcjonowania PWZ
- powołuje i rozwiązuje na wniosek Prezesa PWZ okręgowych struktur partyjnych, stanowisk, członków (zwykłą większością głosów)
- nadzór nad wszystkimi wyborami w ramach struktur PWZ
- uchyla uchwały i postanowienia będących w sprzeczności ze statutem i programem PWZ
- sporządza coroczne sprawozdanie o działalności społecznej PWZ
- uchwala zasady wyłaniania i zatwierdzania kandydatów PWZ w wyborach
Parlamentarnych, wyborach do Parlamentu Europejskiego i wyborach do samorządu terytorialnego
- wyraża zgody na wybór pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego PWZ
- wykonuje czynności związane ze spełnianiem ciążących na PWZ, jako partii politycznej, obowiązków, które wynikają z ustawy o partiach politycznych oraz z innych ustaw
- przyjmuje sprawozdania Rady Krajowej, Partyjnej komisji Wyborczej, Zarządów I Rad okręgów
- inne kompetencje wynikające z niniejszego statutu
c) Kongres zwoływany jest przez Radę Krajową w drodze uchwały. Uchwała Rady Krajowej określa miejsce i termin Kongresu.
6. Rada Krajowa
- w jej skład wchodzi nie mniej niż 5 członków PWZ wybranych w wyborach jawnych większością głosów spośród Kongresu Krajowego
- opracowywanie dokumentów programowych PWZ w sposób niesprzeczny z uchwałami
Kongresu
- sprawowanie nadzoru nad realizacją dokumentów programowych PWZ przez inne organy PWZ
- nadzorowanie prac kół tematycznych opracowywanie stanowisk PWZ w istotnych sprawach dotyczących bieżących wydarzeń politycznych
- uchwalanie zasad gospodarowania majątkiem i finansami partii oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
- określanie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich
- uchwalanie instrukcji finansowej, opracowanej przez Zarząd Krajowy
- zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz uchwalanie ramowego planu przychodów i wydatków PWZ
- uchylanie uchwał Zarządu Krajowego dotyczących bieżących spraw politycznych
- odwoływanie, większością 2/3 głosów, członków Zarządu Krajowego niewykonujących swoich obowiązków lub nieprzestrzegających postanowień statutu, uchwał i regulaminów organów PWZ
- uzupełnianie składu organów PWZ
- rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządu Krajowego
- podejmowanie decyzji w sprawie porozumień międzypartyjnych i innych;
- zatwierdzanie listy kandydatów PWZ w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz Parlamentu Europejskiego
- udzielanie poparcia kandydatom PWZ na Prezydenta RP
- zwoływanie Kongresu
- uchwalanie zasad przeprowadzania wyborów powszechnych do organów krajowych PWZ na podstawie projektu zasad przedstawionego przez Partyjną Komisję Wyborczą
- uchwalanie regulaminu działania Rady Programowej PWZ oraz powoływanie jej członków
- podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nieprzekazanych przez statut innym organom PWZ
7. Krajowy Sąd Koleżeński
- rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych członków partii postępujących niezgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami statutu lub innych regulacji wewnętrznych PWZ
- rozpatrywanie odwołań od uchwał organów PWZ w sprawach indywidualnych
- ocenia przestrzeganie zasad celowości, rzetelności i gospodarności w zarządzaniu majątkiem i funduszami PWZ w tym prawidłowość sporządzania ramowych planów przychodów i wydatków oraz sprawozdań finansowych
- kontroluje przestrzeganie zasad gospodarowania majątkiem i finansami PWZ oraz zaciągania zobowiązań majątkowych przez Zarząd Krajowy
- rozpatruje wnioski o stwierdzenie nieważności uchwał organów PWZ
- rozpatruje odwołania od decyzji w kwestii stwierdzenia ważności wyborów powszechnych do władz krajowych PWZ
- opiniuje wnioski o zwołanie referendum wiążącego
- rozstrzyga spory kompetencyjne organów PWZ
- może przeprowadzić kontrole działalności organów PWZ
- prowadzenie innych spraw wskazanych w statucie
8. Partyjna Komisja Wyborcza
- składa się co najmniej z 3 członków PWZ
- przedstawienie Radzie Krajowej projektu zasad przeprowadzania wyborów powszechnych do organów krajowych PWZ
- rejestracja kandydatek i kandydatów w wyborach powszechnych do organów krajowych
- nadzór nad kampanią wyborczą kandydatów w wyborach powszechnych do organów krajowych PWZ
- sprawne przeprowadzenie wyborów powszechnych do organów krajowych PWZ
- rozpatrywanie odwołań wyborczych
- stwierdzenie ważności wyborów


§ 8
STRUKTURY TERENOWE


1. Walne Zebranie Okręgu
a) Walne Zebranie Okręgu zwołuje Zarząd Okręgu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2/3 zarządów kół działających na terenie okręgu, najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku. W zjeździe uczestniczą:
- delegaci wybrani według zasad określonych przez zarząd okręgu,
- członkowie rady w okręgu,
- radni wszystkich szczebli samorządowych z terenu okręgu – członkowie PWZ,
- wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast z terenu okręgu – członkowie PWZ.
b) Do kompetencji Zebrania Okręgu należy:
- wybór członków rady w okręgu i delegatów na zjazd regionu,
- uchwalanie regulaminu obrad zjazdu w okręgu oraz wybór jego prezydium i innych organów,
- rozpatrywanie kadencyjnego sprawozdania zarządu w okręgu,
- inne kompetencje wynikające z niniejszego statutu.
2. Rada Okręgu
a) W skład Rady Okręgu wchodzą:
- członkowie zarządu w okręgu,
- posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani z terenu okręgu
- członkowie PWZ – radni okręgu
- członkowie PWZ wchodzący w skład zarządu okręgu
- pozostali członkowie w liczbie nie mniejszej niż 10 – wybrani przez zjazd w okręgu.
b) Do kompetencji Rady Okręgu należy:
- zatwierdzanie kandydatów i list kandydatów do organów samorządu terytorialnego na terenie okręgu,
- podjęcie decyzji o ewentualnym wyłonieniu kandydatów na funkcje wybieralne w drodze prawyborów
- zawieranie koalicji w radzie okręgu oraz ich zrywanie, a także podejmowanie decyzji o ewentualnych koalicjach w wyborach do rad
- wybór członków Zarządu Okręgu oraz powołanie, na wniosek przewodniczącego w okręgu sekretarza i skarbnika,
- zatwierdzanie programu działania PWZ w okręgu,
- dokonywanie oceny działalności zarządu w okręgu.
3. Zarząd Okręgu
a) W skład Zarządu Okręgu wchodzą:
- przewodniczący w okręgu,
- od jednego do trzech wiceprzewodniczących – powoływani przez radę okręgu,
- sekretarz i skarbnik – powoływani przez radę w powiecie na wniosek przewodniczącego okręgu,
- członkowie wybrani przez radę okręgu
b) Do kompetencji zarządu okręgu należy:
- opracowanie programu działania PWZ w okręgu,
- kierowanie wszelkimi pracami organizacyjnymi PWZ w okręgu, jakich wymaga wykonywanie zadań wynikających z programu i statutu PWZ oraz uchwał podjętych przez inne władze i organy statutowe PWZ,
- zwoływanie zjazdu okręgu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w okręgu
- zajmowanie stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania PWZ w okręgu,
- inne kompetencje wynikające z potrzeb w trakcie działalności PWZ


§ 9
REFERENDUM


1. W sprawach szczególnej wagi może być przeprowadzone referendum.
2. Referendum może być wiążące lub opiniodawcze. Decyzja przyjęta w drodze referendum wiążącego ma moc uchwały kongresowej.
3. Referendum przeprowadza Zarząd Krajowy na wniosek:
- Rady Krajowej
- Kongres Krajowy większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
- referendum przeprowadza się nie wcześniej niż 30 dni I nie później niż 90 dni od daty złożenia wniosku
4. Dla ważności wyborów w referendum ważna jest obecność co najmniej połowy członków PWZ uprawnionych do głosowania, oraz uzyskanie odpowiedzi “tak” lub “nie” co najmniej 50% wszystkich głosów.


§ 10
FINANSE PARTII


1. Majątek PWZ powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z dochodów z majątku oraz z innych źródeł dozwolonych ustawą o partiach politycznych lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Działalnością finansową i majątkową kieruje Prezes PWZ lub osoba przez niego wyznaczona.
3. Zobowiązania majątkowe w imieniu partii PWZ mogą zaciągać jedynie Prezes oraz Wiceprezes lub pozostali członkowie Zarządu Krajowego- za jednoczesną zgodą Prezesa i Wiceprezesa partii.
1) Prezes I Wiceprezes mogą zaciągać zobowiązania majątkowe niezależnie od siebie, każdy z nich z osobna posiada umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu Partii, bez konieczności wydawania uchwały oraz uzyskania zgody.
2) Pozostali członkowie Zarządu Krajowego mogą zaciągać zobowiązania finansowe w imieniu Partii jedynie indywidualnie (jednoosobowo) po uzyskaniu jednoczesnej zgody Prezesa I Wiceprezesa Partii na drodze uchwały- musi być wydana jednoczesna zgoda Prezesa i Wiceprezesa w formie uchwały na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez konkretnego członka Zarządu Krajowego- zgoda ta jest niezbędna dla tych członków do:
- zaciągnięcia jakiegokolwiek kredytu bankowego lub innego zobowiązania finansowego i majątkowego
- nabycia/zbycia ruchomości lub nieruchomości na rzecz partii
- nabycia lub zbycia obligacji Skarbu Państwa i bonów skarbowych Skarbu Państwa
5. W PWZ zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem PWZ w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, oraz pracownicy PWZ pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
2) przekazywania majątku PWZ na rzecz jego członków, lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
3) wykorzystywania majątku PWZ na rzecz członków, lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu PWZ
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie PWZ, lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
6. Sporządzanie i zatwierdzanie informacji o działalności finansowej partii wykonuje Zarząd Krajowy PWZ a w okręgach Zarząd Okręgu PWZ w poszczególnych okręgach.
7. Uchwalenie nowego statutu lub zmian w statucie dokonywane jest przez Kongres Krajowy większością głosów przy obecności co najmniej połowy tych uprawnionych do głosowania.
8. Zasady gospodarowania majątkiem PWZ, w tym sposób finansowania działań statutowych poszczególnych struktur oraz wysokość i zasady uiszczania składki członkowskiej określa osobna uchwała.


§ 11
POŁĄCZENIE I ROZWIĄZANIE


1. Uchwała o połączeniu się PWZ z inną partią lub partiami politycznymi może być podjęta przez Kongres Krajowy większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o połączeniu określi przeznaczenie majątku i środków finansowych PWZ.
3. Uchwała o rozwiązaniu się PWZ może być podjęta przez Kongres krajowy większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy tych uprawnionych do głosowania.
4. Uchwała o rozwiązaniu PWZ określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku i środków finansowych PWZ.

Imiona, nazwiska i adresy osób zgłaszających partię:
Małgorzata Cielica – prezes
Elżbieta Cielica – wiceprezes
Paweł Walo – rzecznik
oraz
Mohamad Gholamhosain Moghadam - członek honorowy

PWZ

 

Contact